תקנון ותנאי שימוש

פרומו

ב"ה,

תנאי שימוש באתר "ניצוצות של קדושה"

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מותר אך ורק בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אם אינך מסכים לאמור בהם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר.

תחילת השימוש באתר ובתכניו מהווה את אישורו והסכמתו של המבקר באתר לתנאי שימוש אלה, ומהווה אישור להסכמתו לתנאי מדיניות שמירת הפרטיות באתר, אף אם המבקר לא עיין בהם בטרם שימושו באתר.

חברת "ניצוצות של קדושה" (להלן "ניצוצות") שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלא צורך במתן הודעה על כך. הנוסח העדכני של תנאי השימוש הוא זה המופיע באתר.

השימוש באתר מותנה בתשלום, קבלת שם משתמש, סיסמא והזנת פרטים, כפי שיפורט להלן.

קניין רוחני

השם "ניצוצות של קדושה", שם המתחם של האתר, הלוגו של "ניצוצות", השמות המסחריים שלה (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו), הינם קניינה הבלעדי של "ניצוצות". השימוש במי מהם אסור ללא רשות מפורשת בכתב מראש, ובמגבלות אותה הרשאה בלבד.

כל זכויות היוצרים על הסרטים, תוכניות, תסריטים, לרבות תוכנות, יישומים גרפיים, טקסטים וכל חומר אחר הכלול באתר (להלן "המידע"), הינם בבעלות ניצוצות" בלבד, ו/או הספקים מטעמה, לפי העניין.

הגבלת השימוש

אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, להפיץ, להציג בפומבי, למכור, לעשות שימוש אישי או מסחרי כלשהו או למסור לצד שלישי את המידע באתר או חלק ממנו בלא קבלת הסכמה מפורשת של "ניצוצות" מראש ובכתב.

אין להוריד סרטים מהאתר - הורדת סרטים מהאתר או צילום הסרטים מהאתר הינם גזל גמור.

על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע באתר שינויים, להוסיף פרטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, לפרסם, לתרגם, למכור או לבצע כל פעולה מסחרית במוצרים, תוכנות או שירותים שמקורם באתר, ולא לעשות כל שימוש או לבצע כל פעולה באתר ובתכניו, השמורה ו/או המותרת על פי כל דין לבעלי הזכויות באתר ובתכנים המוצגים בו.

אחריות ההורה/אפוטרופוס חוקי

האתר מאפשר לעשות שימוש בכלים מגוונים. לאור הפומביות המובנה הקיימת ברשת האינטרנט, והיות שהאתר עשוי לאפשר גישה לאתרים נלווים, מובהר במפורש כי השימוש באתר הינו באחריותו המלאה והבלעדית של המבקר באתר, ובמידה והוא קטין, מוטלת אחריות זו על הוריו ו/או על האפוטרופוס החוקי הממונה עליו.

הצהרת פרטיות

אתר "ניצוצות של קדושה" ("האתר" או "ניצוצות") מציע לילדים חוויית משחק, למידה. העשרה וצפייה והתנסות במיומנויות שונות.

המדיניות של "ניצוצות", המפעילה את האתר, היא לכבד ולהגן על פרטיות משתמשי האתר ובפרט על ילדים. האתר עומד בסטנדרט גבוה להבטחה והגנה על פרטיות המשתמש, ומאפשר לילדים לגלוש ללא פגיעה בפרטיותם.

אנו ממליצים להורים לקרוא את המידע בטרם השימוש באתר, ללוות את הילדים ולהנחות אותם.

"ניצוצות אינה מוכרת, מעבירה לצד שלישי, ו/או מפרסמת בציבור פרטים אישיים של משתמשי האתר.

ניצוצות עושה כל שביכולתה להתאים את תכניו של האתר לילדים.

המשתמש אשר ביצע את פעולת הרישום אחראי למסירת מידע נכון ואמיתי, ומאשר בעצם ביצוע פעולת הרישום כי הינו בגיר ומוסמך לביצוע פעולה זו ולמסירת המידע האישי המבוקש.

אין באפשרות "ניצוצות" להבטיח כי מי שמסר את "אישור המבוגר" הוא אכן ההורה או האפוטרופוס החוקי של הילדים. האתר אינו אחראי לאמיתות הזהויות הנטענות על ידי המוסרים אותן. "ניצוצות" אינה יכולה לוודא שילדים לא ינסו או יצליחו לעקוף את הדרישות באתר, ואינה נוטלת כל התחייבות או אחריות בנוגע להתנהגויות מסוג זה, או בנוגע להתחייבות להשגחה הורית.

פיקוח הורים או אפוטרופוס חוקי

האתר ממליץ בחום על מעורבות ופיקוחם של ההורים על כל פעילות של ילדיהם ברשת האינטרנט בכלל, וכן מדגיש המלצתו שלא לאפשר לילדים למסור מידע אישי כלשהו בכל דרך וצורה, בטרם קבלת אישורו של ההורה.

"ניצוצות" מדגישה כי אפשרות הרישום כמנוי חדש פתוחה אך ורק למי שמלאו לו 18 שנה, וזאת בהסתמך על הצהרתו אשר נדרשת במהלך הרישום.

רישום

לצורך שימוש בפעילויות אותן מציע אתר "ניצוצות של קדושה", על ההורה לבצע הליך רישום כמנוי חדש.

במסגרת הליך זה נדרש ההורה להזין שם משתמש וסיסמא. כן נדרש ההורה למסור שם, כתובת, מס` זהות, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי בתוקף.

לתשומת לב: בהתאם להסכם ההתקשרות הרישום לאתר, השימוש בשירותיו ו/או במתן רשות למי מטעמו להשתצמש בפעילויות האתר, יש משום הצהרה של מבצע הרישום כי הינו מעל גיל 18, וכי הינו ההורה או האפוטרופוס החוקי של כל המשתמשים המורשים מטעמו להשתמש בשירותיו השונים של האתר במסגרת המנוי.

אין בעל המנוי ו/או מי מטעמו רשאי להעביר את פרטי המנוי, פרטי המשתמש ו/או הסיסמא לצד שלישי, למעט ילדיו ו/או למי שהוא בבחינת האפוטרופוס החוקי שלו, וזאת באחריותו, הסכמתו ופיקוחו של בעל המנוי.

שם משתמש וסיסמא

לכל בעל מנוי יש שם משתמש וסיסמא ייחודיים. יש להדגיש, כי שם המשתמש והסיסמא מיועדים להורים בלבד ולמשתמשים המורשים מטעמם בהתאם לאמור לעיל.

חשוב להדגיש, כי באחריותם של ההורים לא להעביר את שם המשתמש והסיסמא ולדאוג כי ילדיהם המורשים מטעמם להשתמש בשירותי האתר לא יעשו כן.

שימוש לא נכון בשם המשתמש והסיסמא עלולים לגרום לכך, שהמנוי יאבד את זמן המנוי שלו.

פרטי פניות

אתר "ניצוצות" משתמש במידע המתקבל מפניות הציבור, הנשלחות אל האתר במטרה לשרת את לקוחותיו ולמטרות סטטיסטיות בלבד. הניתוח הסטטיסטי מתבצע באופן ממוצע ומצטבר, ותוך השמטת הפרטים האישיים של הפונה.

נתונים סטטיסטיים והתחייבות אי העברת מידע

לצורך שיפורים במערכת ניהול האתר ולצורך שיפור זמן הגלישה, נשמרים במערכת נתונים מסויימים ביחס לסביבת הגלישה. נתונים אלה, יש להדגיש, מנותקים מפרטיו האישייים של המשתמש.

היה ויחליט האתר על העברת שירות הלקוחות של האתר ו/או שירות הגבייה לקבלן חיצוני, ו/או הזמנת ניתוחים סטטיסטיים מקבלן חיצוני, לא תעביר "ניצוצות" לקבלן אלא את המידע הנדרש לצורך השירות המבוקש, ואף זאת בכפוף להסכם סודיות והגנה על הפרטיות, אשר ייחתם על ידו, וכן בכפוף לחוק הגנת הפרטיות.

ניתוחים של נתונים סטטיסטיים, בכל מקרה, לא יתבצעו על בסיס אישי, כי אם על בסיס מצטבר.

סרטוני ילדים

בפני הילדים קיימת אפשרות לשלוח סרטונים במטרה שיועלו ויוצגו באתר.

יודגש, כי בכדי למנוע הדלפת סרטונים בלתי הולמים, עוברים הסרטונים סינון בטרם הם מועלים באתר.

תחרויות שונות

במסגרת האתר מתקיימות תחרויות שונות ומגוונות בין הילדים.

באתר יופיעו השמות של הילדים הזוכים, אלא אם כן יבקש המשתמש שלא לפרסם את שמו או פרטים אחרים.

דיווח על תקלות טכניות

במקרה של תקלה טכנית, וכן בכל שאלה או הערה לשיפור, יש באפשרותו של המשתמש לפנות לשירות הלקוחות דרך האתר ב"צור קשר".

במסגרת פנייה זו, על מנת שניתן יהיה לטפל בתקלה, ו/או לבצע שיפורים, יידרש המשתמש למלא פרטים שונים לגבי המערכת.

כמו כן, רצוי שהמשתמש הפונה ימלא את מספר הטלפון ואת כתובת הדוא"ל, וזאת בכדי שיהיה ניתן להשיב לפנייתו.

"ניצוצות" שומרת על זכותה לשנות את התנאים והמידע באתר זה, לרבות שינוי של השירותים המוצעים, פעילויות, מדיניות החברה, מוצרים וכיוצא באלה בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

במידה ויתבצעו שינויים בהצהרת הפרטיות, יעודכנו אלה באתר. הנוסח העדכני והמחייב הוא הנוסח אשר יופיע באתר. אנא בידקו תנאים אלה מעת לעת.

המשך הגלישה באתר, ושימוש בשירותים המוצעים בו לאחר שינוי במדיניות, יהווה הסכמה לאותם שינויים.

במקרה של שינויים מהותיים בכל הנוגע לשימוש במידע האישי של המשתמש ו/או באיסופו, תפנה "ניצוצות" אל בעל המנוי לצורך קבלת הסכמתו מראש.

סיום ההתקשרות

האתר יהיה רשאי לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע מהתחייבות כלשהי של המשתמש כאמור בהסכם זה.

אי חידוש מנוי

אי חידוש מנוי יתבצע בהודעה בכתב 14 יום לפני תום תקופת המנוי, בפניה לאתר באמצעות "צור קשר".

אבטחה

כל אזורי האתר בהם קיימת הזנת פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים , מאובטחים בטכנולוגיית SSL .

פרוטוקול SSL הינו סטנדרט בינלאומי המאפשר הצפנה של מידע העובר בין השרת לדפדפן. באזורים המאובטחים כאמור יופיע סימול של מנעול המעיד על כך שהאזור מאובטח.

תנאים נוספים

בכל מקרה, בו מחמת "כוח עליון", נבצר יהא לנהל את האתר כתיקנו ו/או לעמוד בהתחייבויות אחרות שלו, יהיו מפעילי האתר רשאים לבטל את ההתקשרות עם המנויים, כולם או חלקם.
בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות

מפעילי האתר שומרים את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתם ו/או באם יתברר להם שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ו/או נגרמה תקלה טכנית באתר.

לאחר שהלקוח ביצע הרשמה, שילם עבור המנוי והחל לצפות בתכנים, לא ניתן לבטל את המנוי ולבקש החזר כספי כלשהו, למעט - לקוח שעשה מנוי ולא הצליח מבחינה טכנית לצפות בתכנים, וגם זאת בתנאי שהלקוח הודיע מיידית או לכל היותר יום אחרי ההרשמה, על אי יכולת טכנית לצפות בתכנים, במקרה כזה בלבד יהיה רשאי הלקוח לבקש את כספו בחזרה.

אנו מאחלים לכם שימוש מועיל ומהנה באתר.

"ניצוצות של קדושה"

כל הזכויות שמורותבוא להיות שותף